kontakt

Zakład Uboju i Rozbioru

główna / RODO / RODO

Test 1

Zasady przetwarzania danych przez TGNova Sp. z o.o.
z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest
firma:
TGNova Sp. z o.o.
ul.Spedycyjna 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski
NIP 697-230-69-59, REGON 302282140
. email: tgnova@tgnova.net.pl
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych
możliwy jest kontakt:
- osobiście w siedzibie firmy tj. ul. Spedycyjna 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
- telefonicznie pod numerem +48 68 355 37 12, +48 68 355 40 37
- listownie na adres: TGNova Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława
- przez formularz kontaktu: http://tgnova.net.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.html
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych
przez administratora;
- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności:
wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów
księgowych, rozpatrywanie reklamacji;
- ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń;
- marketingu bezpośredniego;
- tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora);
- weryfikacji wiarygodności płatniczej;
- wsparcia obsługi;
- szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,
b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j -
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią) - w zakresie monitoringu wizyjnego w
obiektach administratora.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy
kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy
handlowi administratora.
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od
okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych
obszarach przetwarzania danych osobowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
– dostępu do danych osobowych;
– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest
dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora
może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na
dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w
szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji (profilowaniu).
Z wyrazami szacunku
Zespół TGNova Sp. z o.o.